ეთიკური კოდექსი

ეთიკური კოდექსი

საქმიანობის მთელი პერიოდის განმავლობაში კომპანია ამაქსა იცავს ბიზნესის ქცევისა და ქცევის უმაღლეს ეთიკურ სტანდარტებს.

ამაქსა არის კომპანია, რომელიც განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს კულტურას და ზოგადად მიღებულ ზნეობრივ სტანდარტებს. კომპანიის ბიზნესის ძირითადი პრინციპებია პატიოსნება, პასუხისმგებლობა და პროფესიონალიზმი.

ხელმძღვანელობისა და კომპანიის ყველა სხვა თანამშრომლის მიერ ეთიკის სტანდარტებთან შესაბამისობა დადგინდა, როგორც ფარმაცევტულ ბაზარზე კომპანიის პოზიციის განმტკიცების მნიშვნელოვანი პირობა. კომპანიის ღირებულების გაზრდა, მიღწეული წარმატების შენარჩუნება, სახელისა და იმიჯეს მოვლა პრიორიტეტული მიზნებია მომხმარებლებთან და პარტნიორებთან ურთიერთობაში.

ეთიკური კოდექსი ცხადყოფს ჩვენს სურვილს, ავიღოთ პასუხისმგებლობა ჩვენს მიერ შესრულებულ საქმიანობაზე. კომპანია ამაქსას ეთიკური კოდექსი აღწერს პერსონალისა და ხელმძღვანელობის ქცევის წესებს მათი სამუშაო მოვალეობისა და ბიზნესის შესრულებისას.

ამაქსას ეთიკური კოდექსი არის ეთიკური პრინციპების, წესებისა და რეგულაციების ერთობლიობა, რომლებიც სავალდებულოა კომპანიის თითოეული თანამშრომლისთვის.