კონტაქტები

კონტაქტები

ამაქსა საქართველო

+995 322 420301

office.ge@amaxa-pharma.com

www.ge.amaxa-pharma.com

საქართველო, 0162, თბილისი, ვიქტორ დოლიძის ქუჩაზე, 6

სამედიცინო ინფორმაცია ამაქსა
მოლდოვა პროდუტების შესახებ
წარედგინება e-mail:

medinfo@amaxa-pharma.com

ინფორმაცია Caris სიმსივნური
მოლეკულური კვლევის მეთოდის
შესახებ წარედგინება e-mail:

testinfo@amaxa-pharma.com

მოგვწერეთ

ჩვენ რუკაზე